BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 ze dne 18.12.2006 (REACH) ve znění novely 453/2010 ES

 

Datum vydání: 4.1.2005

Datum revize: 12/2011

Název výrobku: pájka Sn63Pb37

 

1.      IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI

1.1.

Obchodní název látky: pájka Sn63Pb37

Chemický název: SnPb

 

1.2.

Identifikace výrobku:

kovová slitina ve tvaru tyče, drátu, bloku, trubičky nebo podobných tvarů a profilů

 

1.3.

Použití látky nebo přípravku:

technické pájení kovů

 

1.4.

Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora:

 

KOVOHUTĚ PŘÍBRAM nástupnická, a.s.

 

Název: KOVOHUTĚ PŘÍBRAM nástupnická, a.s.

Adresa: 261 81 PŘÍBRAM VI

Identifikační číslo: 27118100

Telefon/Fax: 318 470 273 / 318 470 254

E-mail: kovohute@kovopb.cz

Internet: www.kovopb.cz

Osoba odpovědná za BL: Ing. V. Plucha, plucha@kovopb.cz

 

1.5.

Kontakt pro nouzové a mimořádné situace:

 

Toxikologické informační středisko

Na bojišti 1, 12000 Praha 2

Tel: +420224919293,224915402 *

E-mail: tis@mbox.cesnet.cz

 

 

2.      ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

2.1.

Olovo

látka není klasifikována jako nebezpečná podle zákona 350/2011 Sb. ve znění platných předpisů

Upozornění:

Výrobek ve formě dodávané na trh nepředstavuje nebezpečí, protože při použití pro které je určen nemůže být vdechnut požit ani proniknout pokožkou. Protože je nerozpustný ve vodě, není nebezpečný ani pro organismy ve vodním prostředí.

Při nevhodné manipulaci může výrobek vytvořit fáze nebo látky, které již představují riziko.

Rizika těchto látek jsou uvedena v následujících částech bezpečnostního listu.

Nebezpečí poškození plodu v těle matky. Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. Nebezpečí kumulativních účinků. Vysoká toxicita pro vodní organismy, možnost dlouhodobě nepříznivých účinků ve vodním prostředí. Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti.

Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce. V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Tento materiál nebo jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

 

2.2.

Cín

látka není klasifikována podle zákona 350/2011 Sb. ve znění platných předpisů

Výstražný symbol nebezpečnosti: nemá, nejedná se o nebezpečnou látku.

 

 

3.      INFORMACE O SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU

3.1.

Olovo

Chemický název: olovo

Číslo CAS: 7439 – 92 – 1

Číslo EINECS/ELINCS: 231 – 100 – 4

Obsah v %: 37

 

 

3.2.

Cín

Chemický název: cín

Číslo CAS: 7440 – 31 – 5

Číslo EINECS/ELINCS: 231 – 141 – 8

Obsah v %: 63

 

 

4.      POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1.

Po nadýchání:

přejděte na čistý vzduch, popř. vyhledejte lékaře

Po kontaktu s pokožkou:

opláchněte velkým množstvím vody. Okamžitě svlékněte kontaminovaný oděv

Po vniknutí do očí:

Široce otevřené oči vypláchněte velkým množstvím vody. V případě nutnosti vyhledejte očního specialistu

Po požití:

postižený musí vypít velké množství vody, vyvolat zvracení. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Projímadlo: Síran sodný (1 polévková lžíce na ¼ l vody), aktivní uhlí (20-40 g v 10% suspenzi) Nesmí se podat mléko. Nesmí se podat alkohol.

 

 

 

5.      POKYNY PRO PŘÍPAD POŽÁRU

5.1.

Vhodná hasiva:

prášek hasící kov, je nutno přizpůsobit látkám skladovaným v těsné blízkosti

 

5.2.

Zvláštní nebezpečí:

nehrozí, nehořlavý/á. Při hoření může uvolňovat nebezpečné výpary.

 

5.3.

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:

Nezůstávejte v nebezpečné zóně bez dýchacího přístroje s vlastním okruhem

 

5.4.

Další informace:

Voda použitá k hašení se nesmí dostat do povrchových nebo podzemních vod.

 

6.      OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1.

Bezpečnostní opatření týkající se lidí:

Zamezte kontaktu s látkou. Zamezte vytváření prachu; neinhalujte prach. V uzavřených místnostech zajistěte přívod čerstvého vzduchu.

 

6.2.

Postupy pro čištění/absorpci:

Vytřete do sucha. Předejte k likvidaci. Očistěte potřísněné plochy.

 

6.3.

Bezpečnostní opatření týkající se životního prostředí:

Nesmí se dostat do kanalizace.

 

 

7.       POKYNY PRO ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1.

Pokyny pro zacházení:

Protože se jedná o měkký kov, může snadno docházet k jeho otěru. Při manipulaci bez rukavic dochází k otěru olova, které se zachytává v kožních papilách, odkud se již může snadno dostat do zažívacího traktu např. při jídle. Proto je nutné po takovéto manipulaci umýt si důkladně ruce kartáčkem. Obzvláště důležité je mytí rukou kartáčkem před jídlem.

 

7.2.

Pokyny pro skladování:

Těsně uzavřené. Suchý/á. Na dobře větraném místě. Skladovací teplota: bez omezení. Dostupné pouze pro autorizované nebo proškolené osoby.

 

 

8.      KONTROLA EXPOZICE A OSOBNÍ OCHRANA

8.1.

Hygienické limity látek v ovzduší

 

Název: olovo

Přípustné expoziční limity PEL (mg/m3): 0,05

Nejvyšší přípustné koncentrace NPK-P (mg/m3): 0,2

Poznámka: U látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky

 

Název: cín

Pro anorganické sloučeniny cínu vyjádřené jako Sn platí:

Přípustné expoziční limity PEL (mg/m3): 2,0

Nejvyšší přípustné koncentrace NPK-P (mg/m3): 4,0

 

 

8.2

Osobní ochranné prostředky

Pro pracoviště musí být vybrán speciální ochranný oděv v závislosti na koncentraci a množství používaných nebezpečných látek. Dodavatel musí ručit za odolnost ochranných oděvů vůči chemikáliím.

 

Ochrana dýchání:je nezbytné, když se vytváří prach

 

Ochrana očí: je požadována

 

Ochrana rukou:

1) V přímém kontaktu:   Krycí materiál - nitrilová pryž

Tlouštka vrstvy - 0.11 mm

Doba iniciace - > 480 Min.

 

2) Při potřísnění: Krycí materiál - nitrilová pryž

Tloušťka vrstvy - 0.11 mm

Doba iniciace - > 480 Min.

 

Použité ochranné rukavice musí vyhovovat specifikacím direktivy EU 89/686/EEC a z něj vyplývající normy EN374, např. KCL. 740 Dermatril@ (těsný kontakt), 740 Dermatril@ (postříkání). Výše uvedené časy průniku byly zjištěny za užití vzorků doporučených typů rukavic při laboratorních měřeních KCL dle EN 374. Toto doporučení platí pouze pro produkt uvedený v bezpečnostním listu, který byl dodán námi pro námi udaný účel. Při rozpouštění nebo mísení s jinými substancemi a při podmínkách odlišných od EN374 se musíte obrátit na dodavatele rukavic povolených CE

 

Hygiena práce:

Kontaminovaný oděv si vysvlečte. Po práci se substancí si umyjte ruce.

 

8.3.

Omezování expozice životního prostředí:

Čistit odpadní vody, filtrovat plynné zplodiny, s odpady nakládat jako s nebezpečnými odpady.

 

 

9.      FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1.

Všeobecné informace:

Vzhled: pevná látka kovového charakteru

Barva: stříbrná

Zápach: v kovové formě žádný

 

9.2.

Důležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí:

Hodnota pH: není k dispozici

Teplota tání: ~ 183 ºC

Teplota varu: ~ 1800 ºC

Zápalná teplota: není k dispozici

Bod vzplanutí: není k dispozici

Meze výbušnosti: není k dispozici

Hustota (20 ºC): 8,78 g.cm-3

Rozpustnost ve vodě (20 ºC): nerozpustný

 

 

10.  STABILITA A REAKTIVITA

10.1.

Podmínky, za nichž je výrobek stabilní:

Na vzduchu je slitiny stabilní při běžné teplotě.

 

10.2.

Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:

vodné roztoky kyselin, louhy

 

10.3.

Nebezpečné rozkladné produkty:

při hoření vznikají páry PbO

 

 

11.  Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku.

11.1.

Akutní toxicita:

Nebezpečí intoxikace při nadýchání par nebo produktů reakcí.

 

11.2.

Subchronická - chronická toxicita:

Na základě výsledků vyplývajících z pokusů na zvířatech existuje riziko teratogenních účinků. Těhotné ženy by neměly být vystaveny vlivu tohoto výrobku. Výsledky pokusů na zvířatech naznačují, že látka může narušit reprodukční schopnosti také u člověka.

 

11.3.

Další nebezpečné vlastnosti:

Na základě morfologie produktu se nepředpokládají žádné nebezpečné vlastnosti v takovém případě, že je s ním řádně zacházeno a je používán s patřičnou péčí.

 

11.4.

Další informace:

Následující údaje se týkají obecně sloučenin nikoliv slitin olova: Vzhledem k nízké vstřebatelnosti prostřednictvím gastrointestinálního ústrojí pouze velmi vysoké dávky mohou způsobit akutní případy intoxikace. Po několikahodinovém stavu latence nastává: kovová chuť, nausea, zvracení a kolika, v některých případech následuje šokový stav. Chronický příjem způsobuje: periferní svalovou slabost (ochrnutí svalstva v předloktí způsobující nepohyblivost ruky v zápěstí), anémii a poruchy CNS. Na základě informací, které máme k dispozici, je třeba počítat s embryotoxickými vlastnostmi olova. Proto nesmí být expozici olova vystaveny na delší časové úseky ženy v období plodnosti (je třeba sledovat kritické limity).

 

 

 

12.  Ekotoxikologické informace o látce nebo přípravku:

12.1.

Ekotoxicita:

toxicita pro ryby: není známo, kov je nerozpustný, platí i pro další údaje

toxicita pro ostatní vodní živočichy a rostliny: Vysoce toxický/á pro vodní organismy. Může způsobit dlouhodobé nepříznivé dopady na vodní prostředí.

toxicita pro půdní organismy: není známo

 

12.2.

Mobilita:

Kov je ve vodě nerozpustný.

 

12.3.

Perzistence a rozložitelnost:

Za normálních podmínek je olovo stabilní.

 

12.4.

Bioakumulační potenciál:

Kov je ve vodě nerozpustný.

 

12.5.

Další nepříznivé účinky:

Nejsou známy.

 

12.6.

Další údaje týkající se ekologických aspektů:

Následující údaje se týkají obecně sloučenin nikoliv slitin olova: biologické účinky: toxické pro vodní organismy (vypočítáno pro volné olovo): ryby: smrtelné od 1.4 mg/l výše; S. gairdnerii: LC50: 0.14 mg/1/96h ;

L. idus LC50: 546 mg/I; test u ryb LC50: 236 mg/I; bakterie: Ps. putida toxické od 1.8 mg/l výše;

řasy: Sc. quadricauda toxické od 3.7 mg/l výše; M. aeruginosa 0.45 mg/I; řasy: E. sulcatum toxické od 0.02 mg/l výše; U. parduczi toxické od 0.07 mg/l výše; členovci: D. magna LC50: 2.5 mg/I; nebezpečné pro pitnou vodu.

 

 

13.  Pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku.

13.1.

Způsoby zneškodňování přípravku:

Přípravky musí být zlikvidovány za dodržení příslušných národních předpisů. V CR je nakládání s odpady upraveno zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy č. 381/2001 Sb. ač. 383/2001 Sb. a Vyhláškou č. 376/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

13.2.

Nakládání s obaly:

nakládání s obaly je dáno zákonem o obalech 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě, že obal se stává odpadem, vztahují se na něj příslušná ustanovení zákona o odpadech 185/2001 sb. ve znění pozdějších předpisů

 

 

14.  Informace pro přepravu látky nebo přípravku:

14.1.

Preventivní opatření pro přepravu uvnitř nebo vně podniku:

Bez omezení

 

15.  Informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku.

15.1.

Informace o ochraně zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, které musí být podle zákona uvedeny na obalu látky nebo přípravku:

Klasifikace dle předpisů EU:

Symbol: -

R-věta: -

S-věta: -

 

15.2.

Specifická ustanovení o ochraně osob a životního prostředí:

uvedení výrobku na trh není omezeno

 

15.3.

Právní předpisy obsahující specifická ustanovení o ochraně osob nebo životního prostředí:

uvedení výrobku na trh není omezeno

 

15.4.

Informace o národních předpisech:

České zákony a nařízení, které se vztahují nebo mohou vztahovat na uvedený přípravek:

Zákon č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Zákon 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 232/2004 Sb., Vyhláška č. 234/2004 Sb., Vyhláška č. 219/2004 Sb., , Vyhláška č. 221/2004 Sb., Zákon č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., Vyhláška č. 355/2002 Sb., Zákon č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 376/2001 Sb., Vyhláška 381/2001 Sb., Vyhláška 383/2001 Sb..

 

 

16.  DALŠÍ INFORMACE

Školení: osoby přicházející s tímto přípravkem musí být proškoleny a seznámeny s obsahem tohoto bezpečnostního listu osobou k tomu oprávněnou

 

Doporučená omezení: pouze uvedená v textu

 

Další informace: Olovo v kovové formě a jeho slitiny, výjma slitin s nebezpečnými chemickými látkami v množství větším než udává př. č. 1 zákona o chemických látkách č. 350/2011 Sb., není za normálních podmínek klasifikováno jako nebezpečná chemická látka ve smyslu zákona. Nebezpečnými látkami a přípravky jsou pouze jeho některé sloučeniny uvedené ve vyhlášce 232/2004 Sb., ve znění vyhl. 369/2005 Sb., dále v seznamu EINECS a ELINCS

 

Zdroje nejdůležitějších použitých údajů: zákon 350/2011 Sb., NV 361/2007 Sb., seznamy EINECS a ELINCS, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 ze dne 18.12.2006 (REACH) vnitropodniková technická dokumentace, příslušná odborná literatura, EINECS, ELINS.

 

Dokument není povinnost klasifikovat, balit a značit dle nařízení EP a Rady č. 1272/2008 a 67/548 EHS

 

Úpravy provedené v tomto vydání bezpečnostního listu: -