Půjčovní řád SIM elektro

 

 

 

 

Nářadí může být zapůjčeno :

 

1 . pouze osobám plnoletým a svéprávným

2 . po předvedení a seznámením s nářadím

3 . po předložení platného průkazu totožnosti

4 . po vyplnění a podepsání zápůjčního listu

5 . doba zápůjčky musí být předem domluvena s půjčujícím,

        a to maximálně na 7.dní

6. Nebude-li nářadí vráceno do sjednaného termínu,

považujeme to za zcizení a budeme postupovat právní cestou.

 

 

 

Vrácení nářadí :

 

        1 . přezkoušení půjčovnou

        2 . ukončení pronájmu

        3 . zaplacení půjčovného

        4 . v případě poškození nářadí zákazníkem

                úhrada vzniklé škody

 

 

Nabízené slevy :

 

        10 % déle jak 14 dní              vždy po 7.dnech vrátit

        15 % déle jak 21 dní              ( nutná kontrola nářadí )

        20 % déle jak 28 dní              a poté znovu zapůjčit

        25 % déle jak 35 dní

30 % déle jak 42 dní

 

 

 

Zakázané manipulace s nářadím !

 

 

 

Zakazuje se pracovat :

 

  1     při nedostatečně osvětleném pracovišti

  2     na nestabilních podložkách

  3     bez ochranných pomůcek a oděvu

  4     za deště a v mokru

  5     při teplotách do +5"C a nad +40"C

  6     nad maximální dobu expozice

  7     v prostorách s nebezpečím výbuchu a ohně

  8     v uzavřených malých prostorách

  9     pod vlivem alkoholu, drog či léků

 10    při nedostatečné psychycké a fyzické kondici

 11    při poruše či poškození nářadí a jeho dílů

 

Manipulace :

 

  1     zákaz zásahů do nářadí, při poruše vraťte do půjčovny

  2     zákaz mytí vodou (elektrické), ředidly a jinými hořlavinami

  3     při jakékoli manipulaci - pouze při vypnutém motoru a odpojené    přívodní šňůře

4     zabraňte dětem vstupu do pracovního prostoru a manipulaci s nářadím

5     škody způsobené na nářadí nedbalou a nedovolenou manipulací  hradí zákazník

  6     za škody způsobené na vašem majetku či zdraví neručí půjčovna

  7     nářadí si z půjčovny přebíráte v bezvadném stavu

  8     po přenesení nářadí na pracoviště nechejte nářadí aklimatizovat


 

 

1

 

Pokyny pro bezpečné používání elektrické kotoučové pily.

 

 

 

 

  1        pilu smí používat pouze osoby plnoleté,svéprávné a seznámené s obsluhou

  2        obsluha pily  je zodpovědná za další osobu v pracovním prostoru

  3        před započetím práce zkontrolujte stav  pily a kotouče

  4        při řezání  nesmí poklesnout otáčky hnacího motoru

  5        pilu udržujte v čistotě-neomývat vodou

  6        nepřibližujte ruce ani nohy k řeznému kotouči

  7        při jakékoli manipulaci s pilou - pouze při vypnutém motoru a odpojené přívodní šňůře

8        pracovat pouze v pevně uzavřené obuvi , s dlouhými kalhotami a ochrannými brýlemi

  9        zákaz zásahů do pily , při poruše vraťte do půjčovny

10       škody způsobené na pile nedbalou a nedovolenou manipulací hradí       zákazník

11       za škody způsobené na vašem majetku či zdraví neručí půjčovna

12       zabraňte dětem vstupu do pracovního prostoru a manipulaci s pilou

13       pilu si z půjčovny přebíráte v bezvadném stavu

14       optimální nastavení kotouče do řezu - přesah 2 mm

 

 

 

 

Nebezpečí úrazu rotujícími částmi.

 

 

přejeme Vám příjemnou a dokonalou práci s naším nářadím.


 

 

2 

 

Pokyny pro bezpečné používání elektrické vyřezávací pily.

 

 

 

  1        pilu smí používat pouze osoby plnoleté,svéprávné a seznámené s obsluhou

  2        obsluha pily  je zodpovědná za další osobu v pracovním prostoru

  3        před započetím práce zkontrolujte stav  pily a plátku

  4        při řezání  nesmí poklesnout otáčky hnacího motoru

  5        pilu udržujte v čistotě-neomývat vodou

  6        nepřibližujte ruce ani nohy k řezajícímu plátku

  7        při jakékoli manipulaci s pilou - pouze při vypnutém motoru a odpojené přívodní šňůře

8        pracovat pouze v pevně uzavřené obuvi , s dlouhými kalhotami a ochrannými brýlemi

  9        zákaz zásahů do pily , při poruše vraťte do půjčovny

10       škody způsobené na pile nedbalou a nedovolenou manipulací hradí       zákazník

11       za škody způsobené na vašem majetku či zdraví neručí půjčovna

12       zabraňte dětem vstupu do pracovního prostoru a manipulaci s pilou

13       pilu si z půjčovny přebíráte v bezvadném stavu

 

 

 

 

 

Nebezpečí úrazu kmitajícími částmi.

 

 

přejeme Vám příjemnou a dokonalou práci s naším nářadím.


 

 

 

3 

 

Pokyny pro bezpečné používání hoblíku .

 

 

 

 

1        hoblík smí používat pouze osoby plnoleté,svéprávné a seznámené s obsluhou

  2        obsluha hoblíku  je zodpovědná za další osobu v pracovním prostoru

3          před započetím práce zkontrolujte stav hoblíku

4          při hoblování  nesmí poklesnout otáčky hnacího motoru, správně seřiďte hoblovací nože

  5        hoblík udržujte v čistotě-neomývat vodou

  6        nepřibližujte ruce k rotujícím částem

  7        při jakékoli manipulaci s hoblíkem - pouze při vypnutém motoru a odpojené přívodní šňůře

  8        pracovat s ochrannými brýlemi a respirátorem

  9        zákaz zásahů do hoblíku , při poruše vraťte do půjčovny

10       škody způsobené na hoblíku nedbalou a nedovolenou manipulací hradí zákazník

11       za škody způsobené na vašem majetku či zdraví neručí půjčovna

12       zabraňte dětem vstupu do pracovního prostoru a manipulaci s hoblíkem

13       hoblík si z půjčovny přebíráte v bezvadném stavu

 

 

 

 

 

 

Nebezpečí úrazu rotujícími částmi.

 

 

 

přejeme Vám příjemnou a dokonalou práci s naším nářadím.

 

 

 

4

 

Pokyny pro bezpečné používání leštičky na lak.

 

 

 

 

1        leštičku smí používat pouze osoby plnoleté, svéprávné a seznámené s obsluhou

2        obsluha leštičky je zodpovědná za další osobu v pracovním prostoru

  3        před započetím práce zkontrolujte stav leštičky a kotoučů

  4        při leštění nesmí poklesnout otáčky hnacího motoru

  5        leštičku udržujte v čistotě - neomývat vodou

  6        nepřibližujte ruce ani nohy k rotujícím částem

  7        při jakékoli manipulaci leštičkou - pouze při vypnutém motoru a odpojené přívodní šňůře

8        pracovat pouze v pevně uzavřené obuv, s dlouhými kalhotami a ochrannými brýlemi

  9        zákaz zásahů do brusky (drážkovačky), při poruše vraťte do půjčovny

10       škody způsobené na brusce (drážkovačce) nedbalou a nedovolenou manipulací hradí zákazník

11       za škody způsobené na vašem majetku či zdraví neručí půjčovna

12       zabraňte dětem vstupu do pracovního prostoru a manipulaci s leštičkou

13       leštičku si z půjčovny přebíráte v bezvadném stavu

 

 

 

 

 

 

Nebezpečí úrazu rotujícími částmi a požáru.

 

přejeme Vám příjemnou a dokonalou práci s naším nářadím.


 

 

 

 

5

 

Pokyny pro bezpečné používání elektrické řetězové pily.

 

 

 

 

  1        pilu smí používat pouze osoby plnoleté,svéprávné a seznámené s obsluhou

  2        obsluha pily  je zodpovědná za další osobu v pracovním prostoru

  3        před započetím práce zkontrolujte stav  pily a řetězu

  4        při řezání  nesmí poklesnout otáčky hnacího motoru

  5        pilu udržujte v čistotě-neomývat vodou

  6        nepřibližujte ruce ani nohy k řezacímu řetězu

  7        při jakékoli manipulaci s pilou - pouze při vypnutém motoru a odpojené přívodní šňůře

8        pracovat pouze v pevně uzavřené obuvi , s dlouhými kalhotami a ochrannými brýlemi

  9        zákaz zásahů do pily , při poruše vraťte do půjčovny

10       škody způsobené na pile nedbalou a nedovolenou manipulací hradí zákazník

11       za škody způsobené na vašem majetku či zdraví neručí půjčovna

12       zabraňte dětem vstupu do pracovního prostoru a manipulaci s pilou

13       pilu si z půjčovny přebíráte v bezvadném stavu

14       každých 10 vteřin zmáčkněte páčku nástřiku oleje pro mazání

řetězu-používejte čistý motorový olej

 

 

 

 

Nebezpečí úrazu řezacím řetězem.

 

 

přejeme Vám příjemnou a dokonalou práci s naším nářadím.

 

 


 

 

Pokyny pro bezpečné používání motorové řetězové pily.

 

 

  1        pilu smí používat pouze osoby plnoleté,svéprávné a seznámené s obsluhou

  2        obsluha pily je zodpovědná za další osobu v pracovním prostoru

  3        před započetím práce zkontrolujte stav pily a provozních náplní

  4        používejte ochranné pomůcky a oděv-chrániče sluchu ,ochranný štít,rukavice a při těžbě přilbu

  5        pilu udržujte v čistotě-neomývat vodou

  6        nepřibližujte ruce ani nohy k točícímu se řetězu

  7        při jakékoli manipulaci s pilou-pouze při vypnutém motoru

  8        pracovat pouze v pevně uzavřené obuvi a s dlouhými kalhotami

  9        zákaz zásahů do pily, při poruše vraťte do půjčovny

10       škody způsobené na pile nedbalou a nedovolenou manipulací hradí zákazník

11       za škody způsobené na vašem majetku či zdraví neručí půjčovna

12       zabraňte dětem vstupu do pracovního prostoru a manipulaci s pilou

13       pilu si z půjčovny přebíráte v bezvadném stavu

14       zákaz řezání dřeva s obsahem cizích těles

15       nedoplňovat PHM v místě startování a řezání

16       maximální expozice 30 min za 8 hod

 

 

 

Zvýšené nebezpečí úrazu rotujícími částmi

a požáru-PHM=hořlavina   1  třídy.

 

 

přejeme Vám příjemnou a dokonalou práci s naším nářadím.

 

 


 

7

 

Pokyny pro bezpečné používání elektrických nůžek na plech.

 

 

 

 

  1        nůžky smí používat pouze osoby plnoleté,svéprávné a seznámené s obsluhou

  2        obsluha nůžek  je zodpovědná za další osobu v pracovním prostoru

  3        před započetím práce zkontrolujte stav  nůžek

  4        při  stříháni nesmí poklesnout otáčky hnacího motoru

  5        nůžky udržujte v čistotě-neomývat vodou

  6        nepřibližujte ruce ani nohy ke stříhanému materiálu 

  7        nestříhejte tlustší materiál než 2 mm

  8        zákaz zásahů do nůžek , při poruše vraťte do půjčovny

  9        pracovat pouze v pevně uzavřené obuvi , s dlouhými kalhotami a ochrannými brýlemi

10       škody způsobené na nůžkách nedbalou a nedovolenou manipulací hradí zákazník

11       za škody způsobené na vašem majetku či zdraví neručí půjčovna

12       zabraňte dětem vstupu do pracovního prostoru a manipulaci s nůžkami

13       nůžky si z půjčovny přebíráte v bezvadném stavu

 

 

 

 

 

Nebezpečí úrazu poranění o hranu .

 

 

přejeme Vám příjemnou a dokonalou práci s naším nářadím.


 

 

 

8

 

Pokyny pro bezpečné používání benzínových nůžek na živý plot.

 

 

 

 

  1        nůžky smí používat pouze osoby plnoleté,svéprávné a seznámené s obsluhou

  2        obsluha nůžek  je zodpovědná za další osobu v pracovním prostoru

  3        před započetím práce zkontrolujte stav  nůžek

  4        při stříhání nesmí poklesnout otáčky hnacího motoru

  5        nůžky udržujte v čistotě

  6        nepřibližujte ruce ani nohy k stříhacím nožům

  7        při jakékoli manipulaci s nůžkami - pouze při vypnutém motoru

  8        pracovat pouze v pevně uzavřené obuvi , s dlouhými kalhotami a ochrannými brýlemi a chrániči sluchu

  9        zákaz zásahů do nůžek , při poruše vraťte do půjčovny

10       škody způsobené na nůžkách nedbalou a nedovolenou manipulací hradí                                                                                                                            zákazník

11       za škody způsobené na vašem majetku či zdraví neručí půjčovna

12       zabraňte dětem vstupu do pracovního prostoru a manipulaci s nůžkami 

13       nůžky si z půjčovny přebíráte v bezvadném stavu

14       zákaz stříhání plotů s obsahem cizích těles ( dráty, pletivo )

15       nedoplňovat PHM v místě startování a řezání

16       maximální expozice 30 min za 8 hod

 

 

Nebezpečí úrazu stříhacími noži.

a požáru-PHM=hořlavina   1  třídy.

 

přejeme Vám příjemnou a dokonalou práci s naším nářadím.


 

 

 

9 

 

Pokyny pro bezpečné používání vibrační  a pásové brusky.

 

 

 

 

1        brusku smí používat pouze osoby plnoleté,svéprávné a seznámené s obsluhou

  2        obsluha brusky  je zodpovědná za další osobu v pracovním prostoru

  3        před započetím práce zkontrolujte stav brusky

  4        při broušení  nesmí poklesnout otáčky hnacího motoru

  5        brusku udržujte v čistotě-neomývat vodou

  6        nepřibližujte ruce k vibrujícím (rotujícím) částem

  7        při jakékoli manipulaci s bruskou - pouze při vypnutém motoru a odpojené přívodní šňůře

  8        pracovat s ochrannými brýlemi a respirátorem

  9        zákaz zásahů do brusky , při poruše vraťte do půjčovny

10       škody způsobené na brusce nedbalou a nedovolenou manipulací hradí zákazník

11       za škody způsobené na vašem majetku či zdraví neručí půjčovna

12       zabraňte dětem vstupu do pracovního prostoru a manipulaci s bruskou

13       brusku si z půjčovny přebíráte v bezvadném stavu

 

 

 

 

 

Nebezpečí úrazu vibrujícími ( rotujícími) částmi.

 

 

 

přejeme Vám příjemnou a dokonalou práci s naším nářadím.


 

 

 

10

 

Pokyny pro bezpečné používání uhlové brusky a drážkovačky.

 

 

 

 

1        brusku (drážkovačku) smí používat pouze osoby plnoleté,svéprávné a seznámené s obsluhou

2        obsluha brusky (drážkovačky)  je zodpovědná za další osobu v pracovním prostoru

  3        před započetím práce zkontrolujte stav brusky (drážkovačky) a kotoučů

  4        při broušení  (řezání) nesmí poklesnout otáčky hnacího motoru

  5        brusku (drážkovačku) udržujte v čistotě-neomývat vodou

  6        nepřibližujte ruce ani nohy k rotujícím částem

  7        při jakékoli manipulaci s bruskou (drážkovačkou) - pouze při vypnutém motoru a odpojené přívodní šňůře

8        pracovat pouze v pevně uzavřené obuvi , s dlouhými kalhotami ochrannými brýlemi a chrániči sluchu

  9        zákaz zásahů do brusky (drážkovačky), při poruše vraťte do půjčovny

10       škody způsobené na brusce (drážkovačce) nedbalou a nedovolenou manipulací hradí zákazník

11       za škody způsobené na vašem majetku či zdraví neručí půjčovna

12       zabraňte dětem vstupu do pracovního prostoru a manipulaci s bruskou (drážkovačkou)

13       brusku (drážkovačku) si z půjčovny přebíráte v bezvadném stavu

14       pozor ! odlétávají žhavé kousky broušeného (řezaného) materiálu

 

 

 

 

Nebezpečí úrazu rotujícími částmi a požáru.

 

přejeme Vám příjemnou a dokonalou práci s naším nářadím.


 

 

 

11

 

Pokyny pro bezpečné používání elektrického svařovacího agregátu.

 

 

 

 

1        svářečku smí používat pouze osoby plnoleté,svéprávné a seznámené s obsluhou

  2        obsluha svářečky  je zodpovědná za další osobu v pracovním prostoru

  3        před započetím práce zkontrolujte stav  svářečky

  4        nesvařujte mokrý a neočištěný materiál

  5        svářečku udržujte v čistotě-neomývat vodou

  6        nepřibližujte ruce ani nohy ke svařovanému materiálu

  7        při jakékoli manipulaci se svářečkou - pouze při vypnuté a odpojené přívodní šňůře

  8        pracovat pouze v pevně uzavřené obuvi , s dlouhými kalhotami

            svařovacím štítem a rukavicemi

  9        zákaz zásahů do svářečky , při poruše vraťte do půjčovny

10       škody způsobené na svářečce nedbalou a nedovolenou manipulací hradí zákazník

11       za škody způsobené na vašem majetku či zdraví neručí půjčovna

12       zabraňte dětem vstupu do pracovního prostoru a manipulaci se svářečkou

13       svářečku si z půjčovny přebíráte v bezvadném stavu

14       pozor ! odlétávají žhavé kousky kovu

 

 

 

 

Nebezpečí úrazu popálením a požáru.

 

 

přejeme Vám příjemnou a dokonalou práci s naším nářadím.


 

 

 

 

12

 

Pokyny pro bezpečné používání vrtačky.

 

 

 

 

 

1         vrtačku smí používat pouze osoby plnoleté,svéprávné a seznámené s obsluhou

  2        obsluha vrtačky  je zodpovědná za další osobu v pracovním prostoru

  3        před započetím práce zkontrolujte stav  vrtačky a nástroje

  4        při vrtání  nesmí poklesnout otáčky hnacího motoru

  5        vrtačku udržujte v čistotě-neomývat vodou

  6        nepřibližujte ruce ani nohy ke sklíčidlu

  7        při nastaveném momentu,nenechávejte zbytečně prokluzovat spojku

  8        pracovat pouze v pevně uzavřené obuvi , s dlouhými kalhotami a ochrannými brýlemi 

  9        zákaz zásahů do vrtačky , při poruše vraťte do půjčovny

10       škody způsobené na vrtačce nedbalou a nedovolenou manipulací hradí zákazník

11       za škody způsobené na vašem majetku či zdraví neručí půjčovna

12       zabraňte dětem vstupu do pracovního prostoru a manipulaci s vrtačkou

13       vrtačku si z půjčovny přebíráte v bezvadném stavu

 

 

Nebezpečí úrazu rotujícími  částmi.

 

 

přejeme Vám příjemnou a dokonalou práci s naším nářadím.

 

 


 

13 

 

Pokyny pro bezpečné používání elektrického vrtacího a bouracího kladiva.

 

 

 

 

1        vrtačku smí používat pouze osoby plnoleté,svéprávné a seznámené s obsluhou

  2        obsluha vrtačky  je zodpovědná za další osobu v pracovním prostoru

  3        před započetím práce zkontrolujte stav  vrtačky a nástroje

  4        při vrtání  nesmí poklesnout otáčky hnacího motoru

  5        vrtačku udržujte v čistotě-neomývat vodou

  6        nepřibližujte ruce ani nohy k nástroji

  7        při jakékoli manipulaci s vrtačkou - pouze při vypnutém motoru a odpojené přívodní šňůře

  8        pracovat pouze v pevně uzavřené obuvi , s dlouhými kalhotami

ochrannými brýlemi  a chrániči sluchu

  9        zákaz zásahů do vrtačky , při poruše vraťte do půjčovny

10       škody způsobené na vrtačce nedbalou a nedovolenou manipulací hradí zákazník

11       za škody způsobené na vašem majetku či zdraví neručí půjčovna

12       zabraňte dětem vstupu do pracovního prostoru a manipulaci s vrtačkou

13       vrtačku si z půjčovny přebíráte v bezvadném stavu

14       zákaz práce bez držadla

15       maximální expozice 120 min za 8 hodin

 

 

 

 

Nebezpečí úrazu rotujícími a klepajícími částmi.

 

 

přejeme Vám příjemnou a dokonalou práci s naším nářadím.

 

 


 

14 

 

Pokyny pro bezpečné používání elektrického bouracího kladiva.

 

 

 

 

1        kladivo smí používat pouze osoby plnoleté,svéprávné a seznámené s obsluhou

  2        obsluha kladiva  je zodpovědná za další osobu v pracovním prostoru

  3        před započetím práce zkontrolujte stav  kladiva a nástroje

  4        při sekání  nesmí poklesnout otáčky hnacího motoru

  5        kladivo udržujte v čistotě-neomývat vodou

  6        nepřibližujte ruce ani nohy k nástroji

  7        při jakékoli manipulaci s kladivem - pouze při vypnutém motoru a odpojené přívodní šňůře

  8        pracovat pouze v pevně uzavřené obuvi , s dlouhými kalhotami

ochrannými brýlemi  a chrániči sluchu

  9        zákaz zásahů do kladiva , při poruše vraťte do půjčovny

10       škody způsobené na kladivu nedbalou a nedovolenou manipulací hradí zákazník

11       za škody způsobené na vašem majetku či zdraví neručí půjčovna

12       zabraňte dětem vstupu do pracovního prostoru a manipulaci s kladivem

13       kladivo si z půjčovny přebíráte v bezvadném stavu

14       maximální expozice 120 min za 8 hodin

 

 

 

 

Nebezpečí úrazu klepajícími částmi.

 

 

přejeme Vám příjemnou a dokonalou práci s naším nářadím.


 

 

 

 

15

 

Pokyny pro bezpečné používání motorové ruční sekačky na trávu.

 

 

 

 

  1        sekačku smí používat pouze osoby plnoleté,svéprávné a seznámené s   obsluhou

  2        obsluha sekačky je zodpovědná za další osobu v pracovním prostoru

  3        před započetím práce zkontrolujte stav sekačky a zbavte trávník cizích předmětů

4        používejte ochranných pomůcek-obličejový štít,přilba,chrániče sluchu,rukavice

  5        sekačku udržujte v čistotě omývat vodou se saponátem

(mimo motorovou část a el.příslušenství)

  6        nepřibližujte ruce ani nohy k rotujícím částem

  7        při jakékoli manipulaci se sekačkou-pouze při vypnutém motoru

  8        pracovat pouze v pevně uzavřené obuvi a s dlouhými kalhotami

  9        zákaz zásahů do sekačky , při poruše vraťte do půjčovny

10       škody způsobené na sekačce nedbalou a nedovolenou manipulací hradí zákazník

11       za škody způsobené na vašem majetku či zdraví neručí půjčovna

12       zabraňte dětem vstupu do pracovního prostoru a manipulaci se sekačkou

13       stroj si z půjčovny přebíráte v bezvadném stavu

14       nesekejte mokrý trávník

15       nedoplňovat PHM v místě startování a sečení

16       maximální expozice 25 min za 8 hod

 

 

 

Zvýšené nebezpečí úrazu rotujícími částmi

a požáru-PHM=hořlavina   1  třídy.

 

 

přejeme Vám příjemnou a dokonalou práci s naším nářadím.


 

 

 

16 

 

Pokyny pro bezpečné používání elektrického opalovače laku.

 

 

 

 

1        opakovač smí používat pouze osoby plnoleté,svéprávné a seznámené s obsluhou

  2        obsluha opalovače  je zodpovědná za další osobu v pracovním prostoru

  3        před započetím práce zkontrolujte stav  opalovače

  4        neopalujte nezaschlý lak

  5        opalovač udržujte v čistotě-neomývat vodou

  6        nepřibližujte ruce ani nohy k opalovanému materiálu

  7        při jakékoli manipulaci s opalovačem - pouze při vypnutém a odpojené přívodní šňůře

8        pracovat pouze v pevně uzavřené obuvi , s dlouhými kalhotami ochrannými brýlemi a rukavicemi

  9        zákaz zásahů do opalovače , při poruše vraťte do půjčovny

10       škody způsobené na opalovači nedbalou a nedovolenou manipulací hradí zákazník

11       za škody způsobené na vašem majetku či zdraví neručí půjčovna

12       zabraňte dětem vstupu do pracovního prostoru a manipulaci s opalovačem

13       opalovač si z půjčovny přebíráte v bezvadném stavu

14       pozor ! odlétávají žhavé kousky laku

 

 

 

 

Nebezpečí úrazu popálením a požáru.

 

 

přejeme Vám příjemnou a dokonalou práci s naším nářadím.

 

 


 

17 

 

Pokyny pro bezpečné používání elektrické svářečky plastových potrubí.

 

 

 

 

1        svářečku smí používat pouze osoby plnoleté,svéprávné a seznámené s obsluhou

  2        obsluha svářečku  je zodpovědná za další osobu v pracovním prostoru

  3        před započetím práce zkontrolujte stav  svářečky

  4        nenahřívete mokré potrubí

  5        svářečku udržujte v čistotě-neomývat vodou

  6        nepřibližujte ruce ani nohy k nahřívanému materiálu

  7        při jakékoli manipulaci se svářečkou - pouze při vypnutém a odpojené přívodní šňůře a studené svářečce

8        pracovat pouze v pevně uzavřené obuvi , s dlouhými kalhotami ochrannými brýlemi a rukavicemi

  9        zákaz zásahů do svářečky , při poruše vraťte do půjčovny

10       škody způsobené na svářečce nedbalou a nedovolenou manipulací hradí zákazník

11       za škody způsobené na vašem majetku či zdraví neručí půjčovna

12       zabraňte dětem vstupu do pracovního prostoru a manipulaci se svářečkou

13       svářečku si z půjčovny přebíráte v bezvadném stavu

14       pozor ! svářečka je po vypnutí dlouho horká

15       nevkládejte do kufru pokud svářečka úplně nevychladne

16       svítí-li obě signálky - svářečka se nahřívá

                        rudá signálka – provoz, nahřáto

 

 

 

Nebezpečí úrazu popálením a požáru.

 

Obsah soupravy:

 

1ks      svářečka plastového portubí

1ks      nůžky na plastové portubí

1ks      nástavec ½“

1ks      nástavec ¾“

1ks      nástavec 1“

 

 

 

 

 

18 

 

Pokyny pro bezpečné používání stroje na broušení, drátkování a leštění parket.

 

 

 

 

  1        stroj smí používat pouze osoby plnoleté,svéprávné a seznámené s obsluhou

  2        obsluha stroje je zodpovědná za další osobu v pracovním prostoru

  3        před započetím práce zkontrolujte upevnění nástroje

  4        při broušení a drátkování mějte vždy zapnutý vysavač

  5        stroj udržujte v čistotě-neomývat vodou

  6        nepřibližujte ruce ani nohy k rotujícím částem

  7        jakékoli manipulace s nástroji provádějte pouze při odpojeném stroji ze    sítě

  8        pracovat pouze v pevně uzavřené obuvi a s dlouhými kalhotami

  9        zákaz zásahů do stroje,při poruše vraťte do půjčovny

10       škody způsobené na stroji nedbalou a nedovolenou manipulací hradí zákazník

11       za škody způsobené na vašem majetku či zdraví neručí půjčovna

12       zabraňte dětem vstupu do pracovního prostoru a manipulaci se strojem

13       stroj si z půjčovny přebíráte v bezvadném stavu,novým prachovým

            filtrem a nástroji které budete používat

14       výměna nástroje :    -překlopením stroje dozadu a opřením rukojeti o

                                                podlahu získáte přístup k upínací hlavě

                                               -pootočením nástrojem v protisměru a jeho

                                                potáhnutím tento sejmete

                                               -při nasazování postupujte opačně

                                               -pří nasazování drátkovače musí aretační kolík

                                                zapadnout do drážky,přemístěte sací trubku vysavače

 

15       postup při práci        -sklápěním (zvedáním)rukojeti se  stroj pohybuje do stran -neprovádějte rychle -u stěny pracujte tak aby jste k ní stáli čelně

 

 

Zvýšené nebezpečí úrazu rotujícími částmi

 

 

přejeme Vám příjemnou a dokonalou práci s naším nářadím.


 

 

 

 

20 

 

Pokyny pro bezpečné používání elektrického vysavače a   čističe koberců.

 

 

 

 

1        vysavač smí používat pouze osoby plnoleté, svéprávné a seznámené s obsluhou

  2        obsluha vysavače je zodpovědná za další osobu v pracovním prostoru

  3        před započetím práce zkontrolujte stav vysavače

  4        při vysávání, odsávání mějte kabely a hadice nezamotané

  5        vysavač udržujte v čistotě - omývat vlažnou vodou -mimo elektrodílů

  6        používejte doporučený čistící prostředek ve správné koncentraci 

  7        zákaz zásahů do vysavače, při poruše vraťte do půjčovny

  8        škody způsobené na čističi nedbalou a nedovolenou manipulací hradí zákazník

  9        za škody způsobené na vašem majetku či zdraví neručí půjčovna

10       zabraňte dětem vstupu do pracovního prostoru a manipulaci s vysavačem

11       vysavač si z půjčovny přebíráte v bezvadném stavu

 

  

 

 

 

přejeme Vám příjemnou a dokonalou práci s naším nářadím.


 

 

 

 

 

 

21

 

Pokyny pro bezpečné používání elektrického šroubováku.

 

 

 

 

1        šroubovák smí používat pouze osoby plnoleté,svéprávné a seznámené s obsluhou

  2        obsluha šroubováku  je zodpovědná za další osobu v pracovním prostoru

  3        před započetím práce zkontrolujte stav šroubováku

  4        při šroubování nenechávejte zbytečně prokluzovat spojku

  5        šroubovák udržujte v čistotě-neomývat vodou

  6        nepřibližujte ruce ani nohy k rotujícím částem

  7        pracovat pouze v pevně uzavřené obuvi , s dlouhými kalhotami

  8        zákaz zásahů do šroubováku , při poruše vraťte do půjčovny

  9        škody způsobené na šroubováku nedbalou a nedovolenou manipulací hradí zákazník

10       za škody způsobené na vašem majetku či zdraví neručí půjčovna

11       zabraňte dětem vstupu do pracovního prostoru a manipulaci se šroubovákem

12       šroubovák si z půjčovny přebíráte v bezvadném stavu

 

 

 

 

 

Nebezpečí úrazu rotujícími částmi.

 

 

přejeme Vám příjemnou a dokonalou práci s naším nářadím.

 

 

 


 

22

 

Pokyny pro bezpečné používání ponorného čerpadla na vodu.

 

 

 

 

1        čerpadlo smí používat pouze osoby plnoleté,svéprávné a seznámené s obsluhou

2        obsluha čerpadla  je zodpovědná za další osobu v pracovním prostoru

  3        před započetím práce zkontrolujte stav čerpadla

  4        při čerpání nesmí poklesnout otáčky hnacího motoru

  5        čerpadlo udržujte v čistotě

  6        nepřibližujte ruce ani nohy k rotujícím částem

  7        při jakékoli manipulaci s čerpadlem - pouze při vypnutém motoru a odpojené přívodní šňůře

8        pracovat pouze v pevně uzavřené obuvi , s dlouhými kalhotami

  9        zákaz zásahů do čerpadla, při poruše vraťte do půjčovny

10       škody způsobené na čerpadle nedbalou a nedovolenou manipulací hradí zákazník

11       za škody způsobené na vašem majetku či zdraví neručí půjčovna

12          zabraňte dětem vstupu do pracovního prostoru a manipulaci s čerpadlem

13          čerpadlo si z půjčovny přebíráte v bezvadném stavu

 

 

 

 

Nebezpečí úrazu rotujícími částmi.

 

přejeme Vám příjemnou a dokonalou práci s naším nářadím.

 

 

 

 

 

 

  

23

 

Pokyny pro bezpečné používání motorového vertikutátoru a sněžné frézy.

 

 

 

 

  1        stroj smí používat pouze osoby plnoleté,svéprávné a seznámené s           obsluhou

  2        obsluha stroje je zodpovědná za další osobu v pracovním prostoru

  3        před započetím práce zkontrolujte stav stroje a zbavte plochu cizích předmětů

4        používejte ochranných pomůcek-obličejový štít,přilba,chrániče sluchu a rukavice

  5        stroj udržujte v čistotě omývat vodou se saponátem

(mimo motorovou část a el. příslušenství)

  6        nepřibližujte ruce ani nohy k rotujícím částem

  7        při jakékoli manipulaci se strojem- pouze při vypnutém motoru

  8        pracovat pouze v pevně uzavřené obuvi a s dlouhými kalhotami

  9        zákaz zásahů do stroje, při poruše vraťte do půjčovny

10       škody způsobené na stroji nedbalou a nedovolenou manipulací hradí zákazník

11       za škody způsobené na vašem majetku či zdraví neručí půjčovna

12       zabraňte dětem vstupu do pracovního prostoru a manipulaci se strojem

13       stroj si z půjčovny přebíráte v bezvadném stavu

14       nepracujte na mokrém trávníku ( pro vertikutátor )

15       nedoplňovat PHM v místě startování a za provozu

16       maximální expozice 25 min za 8 hod

 

 

 

Zvýšené nebezpečí úrazu rotujícími částmi

a požáru-PHM=hořlavina   1  třídy.

 

 

přejeme Vám příjemnou a dokonalou práci s naším nářadím.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

Pokyny pro bezpečné používání drtiče zahradního odpadu

 DZO

 

 

 

1        DZO smí používat pouze osoby plnoleté,svéprávné a seznámené s obsluhou

2        obsluha DZO  je zodpovědná za další osobu v pracovním prostoru

  3        před započetím práce zkontrolujte DZO

  4        při drcení nesmí poklesnout otáčky hnacího motoru

  5        DZO udržujte v čistotě-neomývat vodou

  6        nepřibližujte ruce ani nohy k rotujícím částem – vstupní a výstupní otvory

  7        při jakékoli manipulaci s DZO - pouze při vypnutém motoru a odpojené přívodní šňůře

8        pracovat pouze v pevně uzavřené obuvi , s dlouhými kalhotami ochrannými brýlemi, rukavicemi a chrániči sluchu

  9        zákaz zásahů do DZO, při poruše vraťte do půjčovny

10       škody způsobené na DZO) nedbalou a nedovolenou manipulací hradí zákazník

11       za škody způsobené na vašem majetku či zdraví neručí půjčovna

12       zabraňte dětem vstupu do pracovního prostoru a manipulaci s DZO

13       DZO si z půjčovny přebíráte v bezvadném stavu

14       pozor ! odlétávají kousky drceného materiálu

 

 

 

Nebezpečí úrazu rotujícími částmi.

 

přejeme Vám příjemnou a dokonalou práci s naším nářadím.